nalyvky.zi.lvova@gmail.com

+38 097-505-48-66

Договір з користувачем

 

Публічний договір (оферта)

купівлі-продажу товарів

 

м. Львів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фаворит 77» в особі директора Романишин Уляни Миколаївни (надалі – Продавець), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та будь-яка фізична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, (надалі - Покупець) з іншого боку, (надалі - Сторони) уклали цей публічний договір (надалі - Договір) про наступне:

1. Поняття і визначення

1.1. Цей Договір є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх споживачів. Договір регулює купівлю-продаж товарів, що представлені в магазинах «НАЛИВКИ ЗІ ЛЬВОВА» (надалі -Товар), шляхом оформлення Покупцем онлайн замовлення за допомогою Електронного каталогу, в тому числі:

 - добровільний вибір Покупцем Товару в Електронному каталозі;

 - самостійне оформлення Покупцем замовлення за допомогою функціоналу Електронного каталогу;

 - оплата Покупцем оформленого замовлення;

 - обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 

1.2. Електронний каталог мережі «НАЛИВКИ ЗІ ЛЬВОВА» (Електронний каталог) – інформаційний ресурс, розміщений Продавцем в мережі Інтернет, за адресою: www.nalyvky.com, та створений Продавцем з метою надання потенційним покупцям можливості попереднього вибору, резервування та замовлення Товару, що в подальшому реалізується через мережу магазинів «НАЛИВКИ ЗІ ЛЬВОВА».

 

1.3. Замовлення - вибір окремих позицій з товарної номенклатури Електронного каталогу, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 

1.4. Акцепт - повне та безумовне прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти договір на наведених нижче умовах. Моментом акцепту вважається факт оплати Покупцем замовлення, що сформоване та передане ним Продавцю за допомогою Електронного каталогу.

 

1.5. Місця видачі Товару - магазин «НАЛИВКИ ЗІ ЛЬВОВА», м. Львів, вул. Руська, 8, магазин «НАЛИВКИ ЗІ ЛЬВОВА»,м. Львів, вул. Староєврейська,7.

 

2. Предмет договору

 

2.1. Продавець передає у власність, а Покупець приймає та оплачує Товар на умовах, визначених у даному Договорі. Товар, призначений для особистого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. Покупець є кінцевим споживачем Товару. 

 

2.2. Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом даного Договору, визначаються у замовленні Покупця, розміщеному через Електронний каталог та у фіскальному чеку, що видається Продавцем. 

 

3. Ціна і загальна сума договору

 

3.1. Ціни на Товар встановлюються Продавцем в Електронному каталозі, формуються в національній валюті України та зазначаються в замовленні, що розміщується через Електронний каталог, та у фіскальному чеку, що видається магазином Продавця.

 

4. Якість

 

4.1. Якість Товару повинна відповідати вимогам чинної нормативно-технічної документації та підтверджується відповідними документами, встановленими чинним законодавством для даного виду Товару.

 

4.2. Товар передається в упаковці виробника. Якість Товару гарантується виробником.

 

5. Доставка та передача Товару

 

5.1. Місце відвантаження Товару – магазин «НАЛИВКИ ЗІ ЛЬВОВА», зазначений в п.1.5 цього Договору.

 

5.2. Поставка Товару може здійснюватись за вибором Покупця самовивозом з магазинів «НАЛИВКИ ЗІ ЛЬВОВА», зазначених в п. 1.5 цього Договору, або за допомогою кур’єрських служб з переліку, який наведено в розділі «Умови доставки» за адресою: www.nalyvky.com. Продавець здійснює поставку Товару, після отримання від Покупця оплати його вартості. Вартість доставки оплачується Покупцем виходячи з тарифів обраної ним в замовленні кур’єрської служби. Товар поставляється за адресою, що визначається Покупцем у замовленні.

 

5.3. Прийом-передача Товару здійснюється представниками сторін в порядку, що встановлений чинним законодавством України, та оформлюється шляхом видачі Продавцем фіскального чеку.

 

5.4. Датою передачі Товару вважається дата, зазначена у фіскальному чеку, яким оформлено продаж Товару у магазині «НАЛИВКИ ЗІ ЛЬВОВА».

 

5.5. Перехід ризиків та права власності на Товар від Продавця до Покупця відбувається в момент прийому-передачі Товару.

 

6. Порядок розрахунків

 

6.1. Покупець оплачує Товар шляхом безготівкового переказу грошей на банківські реквізити Продавця, що вказані у даному Договорі, за допомогою платіжного сервісу LIQPAY.

 

6.2. Моментом виконання Покупцем зобов’язань по здійсненню розрахунків за Товар є дата надходження відповідної суми на банківський рахунок Продавця. 

 

7. Відповідальність та вирішення спорів

 

7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

 

7.2. Усі спори, що виникають внаслідок чи у зв’язку з даним Договором вирішуються сторонами відповідно до чинного законодавства України.

 

8. Строк дії договору

 

8.1. Дія цього Договору починається з моменту його акцепту Покупцем.  

 

8.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

 

9. Інші умови

 

9.1. Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.

 

9.2. Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) пропозиції Покупцем. 

 

9.3. Продавець вправі вносити зміни в текст цього Договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на інформаційному ресурсі Продавця – Електронний каталог за адресою в мережі Інтернет: https://nalyvky.com/assortment.php?lang=1, в розділі – «Асортимент»

 

9.4. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру Договору на паперовому носії, із проставленими підписами сторін, у випадку проведення по ньому фактичної оплати Замовником, не є підставою вважати даний Договір не укладеним. 

 

9.5. Визнання судом недійсності якого-небудь пункту даного договору не спричиняє недійсність інших пунктів.

 

9.6. Покупець надає згоду Продавцю на включення його особистих персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти» та на обробку його персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних». Покупець підтверджує, що він отримав повідомлення про включення інформації щодо нього до бази персональних даних «Контрагенти» Продавця, повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та повідомлений про осіб, яким його персональні дані надаються для виконання зазначеної вище мети. Продавець використовує отримані від Покупця персональні дані виключно для виконання ним своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, для належного та повного обслуговування Покупця у відповідності до умов даного Договору та вимог законодавства України, в тому числі за допомогою автоматизованої обробки персональних даних інформаційного ресурсу Продавця – Електронного каталогу.

 

9.7. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

 

9.8. Якщо Покупець не бажає, щоб Продавець продовжував обробляти його персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися із письмовою заявою до Продавця. В цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Електронного каталогу.

 

10. Умови використання матеріалів розміщених в Електронному каталозі.

 

10.1. Електронних каталог містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення.

 

10.2. Весь зміст Електронного каталогу є власністю Продавця та охороняється законодавством України.

 

11. Реквізити Продавця:

 

11.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАВОРИТ 77»

 

79005, м. Львів, ПРОСПЕКТ Т. ШЕВЧЕНКА, будинок 28

код ЄДРПОУ 42323586,

 IBAN UA203052990000026003041009305,

 В АТ КБ ПРИВАТБАНК